Hoofdstuk 4: Voorcalculatie

4.1 de verwachte brutowinst

Het assortiment van een handelsonderneming is voortdurend aan verandering onderhevig. Er komen immers steeds weer nieuwe producten op de markt. Van ieder product heeft de ondernemer verwachtingen met betrekking tot de brutowinst. Wanneer de verwachtingen niet uitkomen, onderneemt hij actie. Dit kan bijvoorbeeld in houden een meer prominente plaats in het schap of andere promotionele activiteiten, maar het kan ook betekenen dat hij het product uit het assortiment neemt. Bepaalde, aanvankelijk veelbelovende producten blijken uiteindelijk toch niet aan te slaan bij de consument. Omgekeerd kan de verwachte winst natuurlijk ook naar boven bijgesteld worden, als het beter blijkt te gaan dan aanvankelijk was geraamd.

De begrote afzet en de verkoopprijs van het product hebben veel met elkaar te maken. Prijswijzigingen kunnen immers de afzet beïnvloeden. In veel gevallen is de verkoopprijs voor de individuele ondernemer een gegeven, dat hij niet zelf kan beïnvloeden. Uitgaande van deze gegeven marktprijs verwacht de ondernemer een bepaalde afzet. De begrote afzet vermenigvuldigd met de verkoopprijs bepaalt de begrote omzet. Door de begrote afzet te vermenigvuldigen met de inkoopprijs vindt de ondernemer de inkoopwaarde van de begrote omzet. Het verschil tussen begrote omzet en begrote inkoopwaarde van de omzet is de begrote of verwachte brutowinst.

4.1.2 voorcalculatie

Berekeningen op basis van verwachtingen noemen we voorcalculaties. Voorcalculaties zijn schattingen en zijn dus nooit hard. Desondanks worden op basis van voorcalculaties allerlei besluiten genomen. De onderneming past zijn inkoopbestellingen aan aan de verwachte afzet. En de verwachte afzet vermenigvuldigd met de verwachte inkoopprijs geeft het bedrag dat de inkoper aan de inkoop mag besteden.

4.2 verwachte nettowinst bij gebruik van een brutowinstopslag

U heeft net gelezen dat de bedrijfskosten zijn gesplitst in 3 soorten kosten.

  • Inkoopkosten: hieronder vallen alle kosten die samenhangen met de inkoop, zoals de kosten om de bloemen in te kopen op de veiling en bij de groothandel, het plaatsen van bestellingen bij verschillende pottenbakkerijen, de afhandeling van de lijnrijders!
  • Algemene kosten: dit zijn de kosten voor huisvesting, de interestkosten, de kosten van de financiële administratie en de kosten van de bedrijfsleiding.
  • Verkoopkosten: deze kosten houden rechtstreeks verband met de verkoop: bijvoorbeeld de loonkosten van de verkopers, de reclamekosten en de verzend- en bezorgkosten.

4.2.1 interestopbrengsten

Een aparte vermelding verdienen de interestopbrengsten. Soms besteedt de ondernemer de geldontvangsten in het bedrijf (na aftrek van de noodzakelijke uitgaven) niet binnen het bedrijf. Voor dergelijke kasoverschotten is niet altijd direct een rendabele aanwending vinnen het bedrijf te vinden. Soms wil men de kasoverschotten sparen voor grotere uitgaven in de nabije toekomst. Kasoverschotten worden vaak buiten het bedrijf belegd (bijvoorbeeld op een bankrekening) de behaalde interestopbrengst vergroot de nettowinst.

Opbrengsten die niet voortvloeien uit de eigenlijke bedrijfsvoering (zoals een behaalde koerswinst op een belegging van overtollige kasmiddelen in aandelen) rekenen we niet tot het bedrijfsresultaat maar wel tot de

Nettowinst. Dus: bedrijfsresultaat + buiten het bedrijf behaalde resultaten = nettowinst.

4.2 verwachte nettowinst bij gebruik van een nettowinstopslag

Een brutowinstopslag omvat naast een opslag voor de gewenste nettowinst een opslag voor de vergoeding van alle bedrijfskosten. U heeft net gelezen dat wanneer we de bedrijfskosten toerekenen aan de verkochte producten, de inkoopprijs van de verkochte producten plus de inkoopkosten plus de toegerekende bedrijfskosten samen de kostprijs van de verkochte producten vormen.

Door de verwachte omzet te verminderen met de kostprijs van deze omzet vindt de ondernemer de voorcalculatorische nettowinst. Als de ondernemer door marktomstandigheden niet in staat is zelf de verkoopprijs vast te stellen, kan hij de nettowinst uitsluiten beïnvloeden door iets te doen met de kostprijs van zijn verkopen. Een lagere kostprijs leidt, bij een vaststaande verkoopprijs, tot een hogere nettowinst.

In het geval van Microsoft, wereldwijd de grootste leverancier van computersoftware, kan men wel zelf de prijs bepalen. Hier wordt de verkoopprijs verlaagd, om zo tot een hogere afzet en daardoor een hogere winst te komen.

4.3.1 verkoopresultaat

Het verschil tussen de verwachte omzet en de kostprijs daarvan noemen we het verwachte verkoopresultaat. Dit verkoopresultaat kom overeen met de verwachte nettowinst, wanneer de onderneming ervan uitgaat dat alle andere kosten binnen de onderneming zich gedragen volgens de verwachtingen.